top of page

Propozície

V. ROČNÍK BEŽECKÉHO PODUJATIA - BEH DO OBLAKOV

Organizátor:

Termína miesto: 28.09.2024 Bojnice

Dĺžky tratí:

  • hlavný beh - 10 km

  • hobby beh - 5 km

  • detské behy 200m, 400m, 800m,2000m

Každý beh a kategória bude vyhodnotená samostatne. 


Nordicwalking – 5 km muži/ženy,vyhodnotenie bez vekových kategórií. Kategória bude vyhlásená len v prípade prihlásenia minimálne troch pretekárov cez online prihlasovanie.

Kategórie:      

                     

Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2006 – 1985)
M40 – vek 40 – 50 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1974 – 1965)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)

Ženy:
Ž18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2006 – 1985)
Ž40 – vek 40 – 50 rokov (rok narodenia 1984 – 1975)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1974 – 1965)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1964 a skôr)

Deti, dorast:
D8   – vek 6 – 8 rokov (rok narodenia 2018 - 2015)
D11 – vek 9 – 11 rokov (rok narodenia 2014 -2010)
D14 – vek 12 – 14 rokov (rok narodenia 2011 – 2008
D17 – vek 15 – 17 rokov (rok narodenia 2009 – 2007) 

Dorastenci vo veku 15-17 rokov sa smú zúčastniť 5 km trate len s písomným súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu. Osobám do 18 rokov nie je štart na 10 km trati povolený.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Štartovné:

16 € pri online registrácii a platbe prevodom do 27.07.2024
18 € pri online registrácii a platbe prevodom do 27.08.2024
21 € pri online registrácii a platbe prevodom do 27.09.2024
24 € pri registrácii a platbe na mieste
16 € pre kategórie M60 a Ž60 pri registrácii online aj na mieste
4 € pre detské kategórie pri online registrácii do 27.09.2024
6 € pre detské kategórie pri registrácii a platbe na mieste

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
 

Ak budú voľné miesta, je možná registrácia v sobotu od 8:15 priamo na mieste registrácie.

Štartovné pre dospelých zahŕňa: štartové číslo, elektronické meranie času, účastnícka medaila po dobehnutí cieľom, SMS s výsledným časom, štartovací balíček , úschovňa batožiny, občerstvenie. (neplatí pre detské kategórie), pre detské kategórie - účastnícka medaila po dobehnutí cieľom,   občerstvenie, sladkosť a pitný režim .

 

Tombola pre všetkých účastníkov v kategóriách  dospelých od veku 18 rokov so zaujímavými cenami.

 

Registrácia:

  • cez prihlasovací formulár na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 26.10.2024 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 250 pre dospelých pretekárov a v momente naplnenie účastníckeho limitu 100 pretekárov pre detské behy . Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

 

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Prezentácia:

  • Kúpeľné Mlyny  pri štarte – Kúpele Bojnice

  • detské behy:     od 8:15 – 9:30 h

  • hlavný pretek:  od 9:30-11:15 h

Meranie času:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunnBell s.r.o. . Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk.  Meranie času je pomocou čipu. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk.

Ak pretekár zadá v prihláške svoje mobilné tel. číslo, dostanete SMS s výsledným časom a umiestnením.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Poučenie:

Časť trate je vedená po účelových a mestských komunikáciách za čiastočne obmedzenej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

Štart:

09:45   – Deti, kat. D8 (cca 200m) trasa pri Kúpeľnom Mlyne
09:50   – Deti, kat. D11 (cca400m) okruh pri Kúpeľnom Mlyne
10.00   – Deti, kat. D17 (cca 2000m) trasa pri Kúpeľnom Mlyne a pri LD Borina
10:02   – Deti, kat. D14 (cca800m) 2 okruhy od Kúpeľného Mlynu v areály kúpeľov a späť
10:45   – Vyhlásenie výsledkov detských kategórií

11:30 – Hlavný beh 10 km
11:40  - Hobby beh 5 km
11:41 – Nordicwalking5 km

Trať:

Areál Kúpeľov Bojnice , od Kúpeľných Mlynov , smer LD Mier- okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lysec a následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo št cesty smer Nitrianske Rudno , prechod cez št. cestu smer kúpalisko čajka Bojnice – stúpanie smerom na vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch Bojnice a späť pretek na 10 km . Prevýšenie 250m. Pretek na 5 km Areál Kúpeľov Bojnice , od bistra Mlyn, smer LD Mier- okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lyseca následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo št. cesty smer Nitrianske Rudno a späť. Prevýšenie 55m.Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku trate z bezpečnostných dôvodov.Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku trate z bezpečnostných dôvodov.

Povrch trate: asfaltová komunikácia a betónové chodníky.

Občerstvenie: Na trati a v cieli.

Šatne, úschovňa a sprchy: priestor ( stan ) na prezlečenie a odloženie vecí pri štarte  – Kúpeľný Mlyn

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Zdravotná služba

Dôležité informácie: 

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Parkovanie:  Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste.   Účastníci majú vyhradené  parkovisko pri vstupe na štart  Bojnice( viď obr.), prípadne parkoviská   v meste Bojnice .

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

parkovanie bdo.png
bottom of page